cnm-40px

OVER

Christian Nolles Multimedia is een christelijk, alternatief mediaproductie bedrijf. We baseren onze visie op Mattheüs 28:19 en willen getuigen van Jezus’ redding van de mensheid. Wat we precies geloven staat in de geloofsverklaring.

 

Ondanks dat we pas in 2022 zijn begonnen, hebben we jarenlange ervaring met het maken van televisie- en audioproducties. We zijn ons bewust van de manipulatie van media en kiezen onze projecten met zorgvuldigheid uit. Dit betekent niet dat we enkel christelijke producties maken, maar dat we wel kijken of de productie binnen de kaders van het geloof past.

 

Het is onze mening dat de huidige crisissen opzettelijk veroorzaakt worden en er sprake is van een verborgen agenda. We zijn van mening dat bewust de goede boodschap van het evangelie wordt tegengewerkt. De thema’s die nu in de samenleving spelen, zijn volgens ons lang geleden voorspeld door de Bijbel.

MISSIE

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Mattheüs 28:19, Herziene Statenvertaling (HSV Bijbel)

Dit is de opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf. Als volgelingen van Jezus, willen we graag ons steentje bijdragen aan die opdracht, te pas en te onpas. We willen geen lauwe christenen zijn, maar het zout van de aarde, een licht voor anderen ter verheerlijking van God.

OVER

Christian Nolles Multimedia is een christelijk, alternatief mediaproductie bedrijf. We baseren onze visie op Mattheüs 28:19 en willen getuigen van Jezus’ redding van de mensheid. Wat we precies geloven staat in de geloofsverklaring.

 

Ondanks dat we pas in 2022 zijn begonnen, hebben we jarenlange ervaring met het maken van televisie- en audioproducties. We zijn ons bewust van de manipulatie van media en kiezen onze projecten met zorgvuldigheid uit. Dit betekent niet dat we enkel christelijke producties maken, maar dat we wel kijken of de productie binnen de kaders van het geloof past.

 

Het is onze mening dat de huidige crisissen opzettelijk veroorzaakt worden en er sprake is van een verborgen agenda. We zijn van mening dat bewust de goede boodschap van het evangelie wordt tegengewerkt. De thema’s die nu in de samenleving spelen, zijn volgens ons lang geleden voorspeld door de Bijbel.

MISSIE

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Mattheüs 28:19, Herziene Statenvertaling (HSV Bijbel)

Dit is de opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf. Als volgelingen van Jezus, willen we graag ons steentje bijdragen aan die opdracht, te pas en te onpas. We willen geen lauwe christenen zijn, maar het zout van de aarde, een licht voor anderen ter verheerlijking van God.

GELOOFSVERKLARING

GOD: DE DRIE-EENHEID

Wij belijden één God, oneindig, volmaakt en eeuwig en bestaande uit drie unieke personen: de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. We geloven dat God de aarde geschapen heeft en een plan met de wereld heeft.

 

We geloven dat Jezus naar de wereld kwam, niet om haar te veroordelen, maar om de mensen te redden. Hij is volledig God en volledig mens. We geloven in de opname van de Gemeente en dat we in het einde der tijden leven en zien uit naar Zijn verlossing.

 

Wij belijden dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven en dat Hij de Enige weg tot God is. We geloven dat Hij uit de dood is opgestaan, waarmee Hij bewezen heeft de dood te hebben overwonnen. Hierdoor kan een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven in de hemel verkrijgen. Een ieder die dit niet doet, zal volgens de Bijbel niet worden gered.

 

We geloven dat iedere christen de Heilige Geest ontvangt, die helpt bij het bewandelen van het smalle pad dat naar de hemel leidt. We geloven dat Jezus de Enige weg, de Waarheid en het Leven is en opsteeg naar de hemel, waar Hij, aan de rechterhand van de Vader zit, als onze Hogepriester en Bepleiter.

 

Wij geloven dat de Heilige Geest als Trooster is gestuurd, zoals Jezus beloofde. Hij overtuigt mensen van God en helpt christenen het smalle pad te bewandelen.

DE BIJBEL

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, levende woord van God is, zonder fouten of vervalsingen. We geloven niet in nieuwe openbaringen, anders zou immers aan de Bijbel moeten worden toegevoegd. We geloven dat de Bijbel compleet is.


We geloven dat God door de eeuwen heen Zijn woord heeft beschermd. We geloven dat het Oude Testament (Tanakh) even relevant is als het Nieuwe Testament en dat God ons oproept om in Hem te gaan geloven en ons te bekeren van slechte daden.

Wij gebruiken voor onze producties de Herziene Statenvertaling Bijbel.

GELOOFSVERKLARING

GOD: DE DRIE-EENHEID

Wij belijden één God, oneindig, volmaakt en eeuwig en bestaande uit drie unieke personen: de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. We geloven dat God de aarde geschapen heeft en een plan met de wereld heeft.

 

We geloven dat Jezus naar de wereld kwam, niet om haar te veroordelen, maar om de mensen te redden. Hij is volledig God en volledig mens. We geloven in de opname van de Gemeente en dat we in het einde der tijden leven en zien uit naar Zijn verlossing.

 

Wij belijden dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven en dat Hij de Enige weg tot God is. We geloven dat Hij uit de dood is opgestaan, waarmee Hij bewezen heeft de dood te hebben overwonnen. Hierdoor kan een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven in de hemel verkrijgen. Een ieder die dit niet doet, zal volgens de Bijbel niet worden gered.

 

We geloven dat iedere christen de Heilige Geest ontvangt, die helpt bij het bewandelen van het smalle pad dat naar de hemel leidt. We geloven dat Jezus de Enige weg, de Waarheid en het Leven is en opsteeg naar de hemel, waar Hij, aan de rechterhand van de Vader zit, als onze Hogepriester en Bepleiter.

 

Wij geloven dat de Heilige Geest als Trooster is gestuurd, zoals Jezus beloofde. Hij overtuigt mensen van God en helpt christenen het smalle pad te bewandelen.

DE BIJBEL

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, levende woord van God is, zonder fouten of vervalsingen. We geloven niet in nieuwe openbaringen, anders zou immers aan de Bijbel moeten worden toegevoegd. We geloven dat de Bijbel compleet is.


We geloven dat God door de eeuwen heen Zijn woord heeft beschermd. We geloven dat het Oude Testament (Tanakh) even relevant is als het Nieuwe Testament en dat God ons oproept om in Hem te gaan geloven en ons te bekeren van slechte daden.

Wij gebruiken voor onze producties de Herziene Statenvertaling Bijbel.

DE EINDTIJD

Wij geloven dat we in de eindtijd leven en dat er een grote verdrukking aanstaande is. We geloven dat er een geest van angst en verwarring heerst, die niet van God is. Ook geloven we dat er voor christenen moeilijke tijden aan zullen breken (Openbaring 13:7).

 

We staan niet achter mRNA-technologie, virussen zoals ze uitgelegd worden en hebben geen vertrouwen in de huidige berichtgeving. “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten,” zo staat in Efeze 6:12.

 

We geloven dat er snel een wereldwijde volksopstand zal plaatsvinden, veroorzaakt door ondermeer corrupt leiderschap. In Psalm 2:1-3 staat: “Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!”

 

We menen dat de oversterfte, de voedsel- en energiecrisis bewust worden gecreëerd, Ezechiël 7:15. Uit de chaos, oorlog en ellende zal volgens de Bijbel een leider op staan die met geweldige oplossingen komt. De Bijbel schrijft over deze zogeheten Antichrist, ondermeer in Daniel 7 en Openbaring 13.

 

Ook zijn wij van mening dat het volk voorbereid wordt op de komst van aliens op aarde. We geloven niet dat het een buitenaardse beschaving is die ons komt redden, maar juist dat dit gevallen engelen zijn, oftewel demonen. In Genesis 6:4 staat: “In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.” Volgens Jezus, in Mattheüs 24:37-38, zullen de laatste dagen zijn als de tijd van Noach, die in Genesis 6 beschreven wordt.

 

We geloven dat het onder de regering van de Antichrist kort vrede zal zijn. Daniel 9:27, citaat: “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.” We geloven dat Jezus zijn terugkomst zal bespoedigen. In Mattheüs 24:22 staat: “En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.”

 

We geloven dat Satan de heerser van deze wereld is, zoals in Johannes 12:31 staat beschreven. We menen dat dit terug te zien is in het verdere verval van de Schepping. We geloven dat het verderf en de verwarring toe zal nemen.

 

We geloven dat Jezus in dat laatste uur de Antichrist zal vernietigen met Zijn adem, overeenkomstig  de Bijbel: “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden,” 2 Thessalonicenzen 2:8-10.

 

We geloven dat Jezus onze enige hoop is.

Daniel 7

Guardian for International Peace and Security (VN)

Dit beeld is inmiddels verwijderd van het bezoekerscentrum van de VN, maar wordt beschreven in Daniel 7:4: 


“Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven.En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees.”


En in Openbaring 13:2: 

“En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.”

“Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen,” Numeri 13:33.

DE EINDTIJD

Wij geloven dat we in de eindtijd leven en dat er een grote verdrukking aanstaande is. We geloven dat er een geest van angst en verwarring heerst, die niet van God is. Ook geloven we dat er voor christenen moeilijke tijden aan zullen breken (Openbaring 13:7).

 

We staan niet achter mRNA-technologie, virussen zoals ze uitgelegd worden en hebben geen vertrouwen in de huidige berichtgeving. “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten,” zo staat in Efeze 6:12.

 

We geloven dat er snel een wereldwijde volksopstand zal plaatsvinden, veroorzaakt door ondermeer corrupt leiderschap. In Psalm 2:1-3 staat: “Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!”

 

We menen dat de oversterfte, de voedsel- en energiecrisis bewust worden gecreëerd, Ezechiël 7:15. Uit de chaos, oorlog en ellende zal volgens de Bijbel een leider op staan die met geweldige oplossingen komt. De Bijbel schrijft over deze zogeheten Antichrist, ondermeer in Daniel 7 en Openbaring 13.

 

Ook zijn wij van mening dat het volk voorbereid wordt op de komst van aliens op aarde. We geloven niet dat het een buitenaardse beschaving is die ons komt redden, maar juist dat dit gevallen engelen zijn, oftewel demonen. In Genesis 6:4 staat: “In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.” Volgens Jezus, in Mattheüs 24:37-38, zullen de laatste dagen zijn als de tijd van Noach, die in Genesis 6 beschreven wordt.

 

We geloven dat het onder de regering van de Antichrist kort vrede zal zijn. Daniel 9:27, citaat: “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.” We geloven dat Jezus zijn terugkomst zal bespoedigen. In Mattheüs 24:22 staat: “En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.”

 

We geloven dat Satan de heerser van deze wereld is, zoals in Johannes 12:31 staat beschreven. We menen dat dit terug te zien is in het verdere verval van de Schepping. We geloven dat het verderf en de verwarring toe zal nemen.

 

We geloven dat Jezus in dat laatste uur de Antichrist zal vernietigen met Zijn adem, overeenkomstig  de Bijbel: “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden,” 2 Thessalonicenzen 2:8-10.

 

We geloven dat Jezus onze enige hoop is.

Daniel 7

Guardian for International Peace and Security (VN)

Dit beeld is inmiddels verwijderd van het bezoekerscentrum van de VN, maar wordt beschreven in Daniel 7:4: 


“Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven.En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees.”


En in Openbaring 13:2: 

“En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.”

“Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen,” Numeri 13:33.

EEN HOOPVOLLE TOEKOMST

HET PROBLEEM

Door de eerste mens kwam zonde in de wereld (Romeinen 5:12). Het perfecte was kapot gemaakt en de eerste mensen werden het paradijs uitgezet. Wanneer je begrijpt dat de zonde een macht is die je in de greep houdt en over je heerst, weet je dat je redding nodig hebt: “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden,” Kolossenzen 1:13-14.

 

God is rechtvaardig. Omdat Hij zuiver, puur en goed is, kan Hij niet anders dan zonde straffen. Net als op aarde wetten gelden, gelden er voor God ook regels. Wanneer je een gebod overtreden hebt, heb je ze volgens de Bijbel allemaal overtreden: “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden,” Jakobus 2:10.

 

Voordat Jezus stierf, brachten de Joden bloedoffers aan God om de zonde weg te wassen. Het was het verbond dat God met Abraham sloot. Mensen moesten zich aan de wet houden en dieren offeren.

 

Zonder offer is er geen verzoening met God. Om het te verduidelijken: je verdrinkt in zonde, Jezus is de reddingsboei waar je je aan mag vastklampen, of niet.

 

Zijn wederopstanding bewijst dat Jezus God is en macht heeft over de zonde en dood. Openbaring 1:17b-18: “Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.”

 

De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is (Romeinen 6:23). Jezus vraagt, in Markus 8:36: “Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?” Een confronterende vraag. Het baat ons niets, het beschadigt ons.

 

Maar er is een oplossing

DE OPLOSSING

Het bleek onmogelijk te zijn de wet te volgen. De zonden namen toe en de offers waren niet meer voldoende: “Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht, ” staat in Hebreeën 10:8-10.

 

Jezus kwam als Redder om ons te verzoenen met God. Dit was een daad van ultieme liefde, God die mens werd om ons te redden. “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden,” 1 Johannes 4:10.

 

Jezus zegt in Johannes 14:6b: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

 

Maar wat moet je doen om christen te worden, hoe vind je zekerheid dat je gered bent?

 

Anders dan iedere valse religie van deze wereld, kun je volgens de Bijbel niet door goede daden in de hemel komen, maar alleen door het geloof in Jezus Christus:”Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen,” Efeze 2:8-9.

 

Het evangelie is simpel: neem de reddingsboei aan, anders vaart de sloep verder en verdrink je. Dit doe je door met oprechtheid te belijden dat Jezus Heer is, dat je gezondigd hebt en Zijn vergeving nodig hebt. Erken dat Jezus voor je stierf en opstond uit de dood. Je vraagt Hem in je leven te komen en je te veranderen. Dat zal Hij doen, Hij zal zich openbaren.

 

Mis deze laatste kans niet. Op een dag sta je voor God. Beroep je op de vergeving van Zijn Zoon en laat Hij je advocaat zijn.

 

Gods zegen en bevrijding uit de macht van de zonde toegewenst.

EEN HOOPVOLLE TOEKOMST

HET PROBLEEM

Door de eerste mens kwam zonde in de wereld (Romeinen 5:12). Het perfecte was kapot gemaakt en de eerste mensen werden het paradijs uitgezet. Wanneer je begrijpt dat de zonde een macht is die je in de greep houdt en over je heerst, weet je dat je redding nodig hebt: “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden,” Kolossenzen 1:13-14.


God is rechtvaardig. Omdat Hij zuiver, puur en goed is, kan Hij niet anders dan zonde straffen. Net als op aarde wetten gelden, gelden er voor God ook regels. Wanneer je een gebod overtreden hebt, heb je ze volgens de Bijbel allemaal overtreden: “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden,” Jakobus 2:10.

Voordat Jezus stierf, brachten de Joden bloedoffers aan God om de zonde weg te wassen. Het was het verbond dat God met Abraham sloot. Mensen moesten zich aan de wet houden en dieren offeren.


Zonder offer is er geen verzoening met God. Om het te verduidelijken: je verdrinkt in zonde, Jezus is de reddingsboei waar je je aan mag vastklampen, of niet.

Zijn wederopstanding bewijst dat Jezus God is en macht heeft over de zonde en dood. Openbaring 1:17b-18: “Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.”


De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is (Romeinen 6:23). Jezus vraagt, in Markus 8:36: “Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?” Een confronterende vraag. Het baat ons niets, het beschadigt ons.

DE OPLOSSING

Het bleek onmogelijk te zijn de wet te volgen. De zonden namen toe en de offers waren niet meer voldoende: “Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht, ” staat in Hebreeën 10:8-10.

 

Jezus kwam als Redder om ons te verzoenen met God. Dit was een daad van ultieme liefde, God die mens werd om ons te redden. “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden,” 1 Johannes 4:10.

 

Jezus zegt in Johannes 14:6b: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

 

Maar wat moet je doen om christen te worden, hoe vind je zekerheid dat je gered bent?

 

Anders dan iedere valse religie van deze wereld, kun je volgens de Bijbel niet door goede daden in de hemel komen, maar alleen door het geloof in Jezus Christus:”Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen,” Efeze 2:8-9.

 

Het evangelie is simpel: neem de reddingsboei aan, anders vaart de sloep verder en verdrink je. Dit doe je door met oprechtheid te belijden dat Jezus Heer is, dat je gezondigd hebt en Zijn vergeving nodig hebt. Erken dat Jezus voor je stierf en opstond uit de dood. Je vraagt Hem in je leven te komen en je te veranderen. Dat zal Hij doen, Hij zal zich openbaren.

 

Mis deze laatste kans niet. Op een dag sta je voor God. Beroep je op de vergeving van Zijn Zoon en laat Hij je advocaat zijn.

 

Gods zegen en bevrijding uit de macht van de zonde toegewenst.